Wstecz


OWH

Ogólne Warunki Handlowe

1. Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze warunki handlowe firmy "Rose und Rose GbR" (zwanej dalej "Sprzedawcą"), obowiązują dla wszystkich umów, które Klient zawrze ze Sprzedawcą w odniesieniu do produktów i/lub usług przedstawionych w sklepie internetowym Sprzedawcy.
Niniejszym nie wyraża się zgody na uwzględnienie własnych warunków handlowych Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Klientami w rozumieniu punktu 1.1 są zarówno konsumenci, jak i podmioty gospodarcze, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokona czynności cywilnoprawnej w celu, którego nie można przypisać ani prowadzonej przez nią działalności gospodarczej ani jej samodzielnej działalności zawodowej. Podmiotem gospodarczym jest natomiast każda osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca osobowość prawną, która przy dokonywaniu czynności cywilnoprawnej działa w ramach prowadzenia swojej samodzielnej działalności zawodowej lub gospodarczej.


2. Zawarcie umowy

2.1 Prezentacje produktów zamieszczone w sklepie internetowym Sprzedawcy służą do złożenia przez Klienta prawnie wiążącej oferty.

2.2 Klient może złożyć ofertę pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego w sklepie internetowym Sprzedawcy. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, po wpisaniu swoich danych dostępowych oraz poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie” Klient składa w ostatnim kroku procesu zamówienia prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towarów umieszczonych w koszyku. Przed złożeniem wiążącego zamówienia możliwe jest bieżące poprawianie wszystkich wprowadzonych danych za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto wszystkie wprowadzone dane przed złożeniem wiążącego zamówienia wyświetlane są jeszcze raz w oknie potwierdzenia, w którym także będzie można dokonać ich poprawek za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy.

2.3 Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną (faksem lub e-mailem) wpłynięcie oferty Klienta. Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta przez potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie pisemnej (listu) lub przekazanej drogą elektroniczną (w postaci faksu lub e-maila) albo poprzez wydanie towaru w ciągu pięciu dni. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia.

2.4 Dane zamówienia zostaną zapisane przez Sprzedawcę i Klient po wysłaniu zamówienia będzie mógł je wywoływać poprzez chronione hasłem konto klienta, o ile przed wysłaniem swojego zmówienia Klient założył konto klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy.

2.5 Obsługa zamówienia oraz nawiązanie kontaktu odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail oraz zautomatyzowanego procesu obsługi zamówień. Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie prawidłowości adresu e-mail podanego przez niego w celu realizacji zamówienia, aby pod tym adresem możliwe było odbieranie wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę.
Szczególnie w przypadku korzystania z filtra antyspamowego Klient musi zapewnić możliwość dostarczania wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, której Sprzedawca zlecił obsługę zamówień.


3. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w okresie 2 tygodni (14 dni), licząc od dnia otrzymania towaru, wysyłając pisemne powiadomienie pocztą elektroniczną na następujący adres: mail@obrazy-xxl.pl
Towar powinien zostać odesłany na adres Sprzedawcy. Uwaga! Nie ma możliwości zwrotu obrazów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot odpowiedniej kwoty. Koszty wysyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący. Nie akceptujemy przesyłek obciążonych opłatą. Towar należy odesłać w dobrym stanie i w oryginalnym opakowaniu. W przypadku odesłanego towaru, który będzie niekompletny lub uszkodzony nie przysługuje zwrot pieniędzy. Dokonanie zwrotu pieniędzy przez Sprzedawcę następuje w ciągu 7 dni roboczych od chwili nadejścia przesyłki z towarem.
Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy, proszę skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (mail@obrazy-xxl.pl).


4. Ceny i warunki płatności

4.1Podane ceny Sprzedawcy stanowią ceny końcowe, tzn. zawierają wszelkie składniki ceny, łącznie z podatkiem VAT według stawki obowiązującej w Niemczech.
Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są podawane osobno w ofercie w prezentacji danego produktu.

Oferujemy następujące warianty dokonywania płatności, o ile w danej prezentacji produktu treść oferty nie stanowi inaczej:

  • Kartą kredytową
  • Przez PayPal
  • Płatność za pobraniem
  • Z góry/Przelew

W przypadku dostaw do krajów poza Unią Europejską w poszczególnych przypadkach powstają dalsze koszty, takie jak np. dodatkowe podatki i/lub opłaty, na przykład w postaci ceł.

4.2 Jeżeli uzgodniona została płatność z góry, staje się ona wymagalna natychmiast po zawarciu umowy.

4.3 Klient ma prawo do żądania rekompensaty tylko wówczas, gdy wierzytelność wzajemna została stwierdzona w sposób bezsporny i prawomocny lub uznana przez Sprzedawcę.

4.4 Klient ma prawo do zatrzymania towaru tylko wtedy, gdy sprawa dotyczy należności z tytułu tego samego stosunku umownego.


5. Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towarów odbywa się regularnie drogą wysyłkową i na adres dostawy podany przez Klienta. Przy realizacji transakcji obowiązuje adres dostawy podany w trakcie procesu składania zamówienia przez Klienta.
W przypadku wyboru opcji płatności PayPal odstępstwem od tej zasady jest obowiązywanie adresu dostawy wprowadzonego przez Klienta w PayPal.

5.2 Jeżeli dostawa do Klienta nie jest możliwa, wynajęte przedsiębiorstwo przewozowe wysyła towar z powrotem do Sprzedawcy, przy czym koszty dostawy, która nie doszła do skutku pokrywane są przez Klienta. Zasada ta nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient nie miał wpływu na nieskuteczną próbę dostawy lub jeśli poprzez nieskuteczność dostawy wykonuje on swoje prawo do odstąpienia od umowy.


6. Odpowiedzialność z tytułu wad

Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność z tytułu wad.

7. Prawo właściwe

7.1 W odniesieniu do wszelkich stosunków prawnych pomiędzy stronami ma zastosowanie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitej ustawy o międzynarodowej sprzedaży materialnych przedmiotów ruchomych (załącznik do Konwencji Haskiej z 1964 r.). W przypadku konsumentów ten wybór prawa obowiązuje jedynie w takim zakresie, w jakim przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w kraju stanowiącym zwykłe miejsce pobytu konsumenta nie pozbawiają go zapewnionej ochrony.

7.2 W przypadku gdy Klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania we wszelkich sprawach spornych wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Zapis ten obowiązuje także wówczas, gdy niemożliwe jest oznaczenie ogólnej właściwości sądu Klienta na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub UE albo gdy jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w chwili wniesienia powództwa nie są znane. Powyższe nie narusza uprawnienia do zwracania się także do sądu w ramach innej obowiązującej właściwości sądu.

7.3 Językiem umowy jest język polski.

Wstecz


Bezpieczne zakupy

Nasze metody płatności

Płatność za pośrednictwem PayPal-Express Płatność za pośrednictwem PayPal-Express Płatność kartą kredytową Płatność za pobraniem

©2021 Obrazy Shop www.obrazy-xxl.pl